ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ“ (наричана за краткост по-долу „СГХГ“) дейност в областта на културното наследство и приложните изкуства като уреждат реда, начина и условията за покупката и ползването на билети за вход за изложбите, образователните програми, културни прояви или други мероприятия, организирани от СГХГ или в сътрудничество с трети лица (наричани за краткост по-долу „събития“), правилата за поведение на посетителите по време на събитията, ползването на сайта http://www.sghg.bg  и неговите услуги, и други общи разпоредби.  

2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на СГХГ http://www.sghg.bg. Със закупуването на билет за събитие, организирано от СГХГ, притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва. 

3. СГХГ си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя ОУ като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените такива на сайта на СГХГ.  

4. Преди да закупят билет за събитие, лицата следва сами да проверят и да се запознаят с настоящите ОУ. 

ІІ. БИЛЕТИ:

1. Билет за вход за събитие на СГХГ, включително за филиал „Васка Емануилова“, може да се закупи от касата на СГХГ на адрес: ул. Ген Гурко 1, София 1000 (вход откъм ул. „Княз Ал. Батенберг”), чието работно време е: вторник - събота: 10.00 – 18.30, неделя: 11.00 – 17.30 ч.

2. Работното време за посещение на събития на СГХГ, освен ако в нарочно съобщение не е указано друго, е: 

 • вторник - събота: 10.00 - 19.00
 • неделя: 11.00 - 18.00
 • понеделник: почивен ден

3. Всеки втори и четвърти четвъртък от месеца входът за СГХГ и нейните филиали е свободен за индивидуални посещения.

4. Плащанията се осъществяват в брой и/или чрез ПОС терминал за приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти. 

5. Покупката на билет осигурява на притежателя му правото да посети събитие на СГХГ, за което се отнася билетът. 

6. Билетът важи единствено за деня и датата, изписани на него и се представя за проверка преди събитието в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид на служител на СГХГ. 

7. След извършване на покупката притежател на билет няма право да върне билет, както и да претендира възстановяване на платената за същия сума освен в изрично предвидените в настоящите ОУ случаи.

8. Притежателят на билет е длъжен да го пази от момента на закупуването му до края на събитието, за което същият се отнася, и напускането на помещенията или другите места, където се осъществяват събитията на СГХГ.

9. За загубен, откраднат, повреден или забравен билет СГХГ и не издава дубликати и не възстановява пари.

10. СГХГ си запазва правото да прави промени в програмата на събитията, за което уведомява своите посетители през своята интернет страница, както и чрез техни данни за контакт, ако такива са били доброволно предоставени на СГХГ.

12.  Персоналът на СГХГ, ангажиран с пропуска и настаняването на посетителите, има право да откаже достъп до залата или другите места, където се провеждат събития на СГХГ, на лице, притежаващо билет, което е във видимо нетрезво състояние, неприличен външен вид, агресивно или друг вид неприемливо поведение, смущаващо спокойствието или засягащо по друг начин неприкосновеността на други посетители или персонала на СГХГ.

13. Връщане на билет или замяната му за друго събитие не се допуска, освен в случаите при които то не се е състояло, било е отменено или прекъснато по време на изпълнението му по причини, за които СГХГ отговаря. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, обявяване на война, извънредно положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при събития на открито, включително преместването им поради това на друга дата и/или място, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване и други обстоятелства от извънреден характер. 

14. (1) В случай че събитие не се е състояло, било е отменено или прекъснато по вина на СГХГ, притежателят на билет, има право да избира между:

1. възстановяване стойността на билета срещу връщането му (ведно с касовия бон) на билетната каса, с ненарушена цялост, в срок до 1 (един) месец от датата, на която е трябвало да се проведе събитието, освен ако СГХГ в нарочно съобщение не е указала друго.

2. презаверяване на билета за същото или друго предстоящо събитие от календара на СГХГ в срок до 1 (един) месец от датата на която е трябвало да се проведе събитието, като неизползваният билет в оригинал задължително се представя на билетната каса. 

(2) Билетът се презаверява, само ако има налични свободни места за съответното последващо събитие. 

(3) В хипотезата на презаверяване на билет при условията на ал. 1, ако цената на билета за новоизбраното събитие е:

1. по-ниска от цената на билета на несъстоялото се, отмененото или прекъснато събитие, СГХГ не дължи връщане на разликата.

2. по-висока от цената на билета на несъстоялото се, отмененото или прекъснато събитие, лицето следва да заплати разликата между цените.

15. Притежател на билет не може да претендира възстановяване на каквито и да е разходи, направени във връзка с несъстоялото се, отмененото или прекъснато независимо поради какви причини събитие (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).

16. СГХГ не носи отговорност, когато събитие не се е състояло, било е отменено или прекъснато, в случай че е било организирано изцяло от трети лица. В този случай притежателят на билет следва да се обърне към съответния организатор. 

III. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ :

 1. Цените на билетите за вход, както и групови и индивидуални отстъпки за ползване на предоставяни от СГХГ услуги, са определени в Приложение 32 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 1.01.2007 г., както следва:
 1. Цени на билети за вход:
 1. за индивидуални посещения на Софийска градска художествена галерия - на човек:
 • за деца до 7 години и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
 • за ученици, студенти и пенсионери - 2,00 лв.;
 • за лица над 18 г. - 4,00 лв.;
 • с карта „София" - 2,00 лв.;
 1. за групови посещения на Софийска градска художествена галерия:
 • семеен билет от 3 до 6 лица - 6,00 лв.;
 • за групи над 8 човека - 50% намаление от цената на индивидуалния билет;
 1. комбиниран билет за посещение на Софийска градска художествена галерия, галерия „Васка Емануилова" и галерия „Дечко Узунов":
 • за деца до 7 г. и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
 • за ученици, пенсионери и студенти - 2,00 лв.;
 • за лица над 18 г. - 6,00 лв.;
 1. за индивидуални посещения на един от филиалите на ОКИ „Софийска градска художествена галерия" - галерия „Васка Емануилова" или галерия „Дечко Узунов" - на човек:
 • за деца до 7 г. и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
 • за ученици, пенсионери и студенти - 1,00 лв.;
 • за лица над 18 г. - 2,00 лв.;

1.1.5. Цена на билет за посещение на изложба в Софийска градска художествена галерия, съпътствана от музикални изпълнения на:

 • солов изпълнител - 10,00 лв.;
 • формация - 5,00 лв.
 1. Цена за изнасяне на лекции и беседи:

1.2.1. за изнасяне на лекция:

- на български език - 60,00 лв.;

- на чужд език - 100,00 лв.

1.2.2. за изнасяне на беседа:

- на български език - 30,00 лв.;

- на чужд език - 50,00 лв.

 1. Цена за заснемане на движими културни ценности от фонда на ОКИ "Софийска градска художествена галерия" - след предварителна заявка и получаване на разрешение от упълномощено от СГХГ лице:

2.1. Цена за заснемане със собствена техника:

- на живопис и графика - 15,00 лв.;

- на скулптура - 25,00 лв.

2.2. Цена за заснемане с техника на СГХГ и предоставяне на електронен носител:

- на живопис и графика - 25,00 лв.;

- на скулптура - 35,00 лв.

 1. Цени за почасово ползване на помещения в СГХГ след отправяне на предварително запитване и потвърждение за дата и час:

- за ползване на зала 1 с площ от 390.50 кв.м. - 355,00 лв./час

- за ползване на зала 2 с площ от 254.28 кв.м. - 231,00 лв./час

- за ползване на зала 3 с площ от 394.60 кв.м. - 284,00 лв./час

 1. За провеждане на образователни събития се заплаща 50% от цената по т. 3;
 1. Ползване на обектите, стопанисвани от СГХГ, за събития на Столична община, държавни институции и дарители - безплатно, с разрешение на кмета на Столична община.

6. Цени за участие в образователни програми - ателиета, организирани от СГХГ за едно дете за програма с продължителност 4 часа:

- за ателие графика - 2,00 лв. на човек;

- за ателие акварел - 5,00 лв. на човек;

- за ателие живопис - 10,00 лв. на човек;

- за ателие скулптура - 15,00 лв. на човек;

- за ателие реставрация - 15,00 лв. на човек;

 1. Цена за участие в образователна програма „Ваканция в СГХГ, включваща мероприятия с продължителност 6 часа на ден в продължение на 5 дни - 100 лв. на човек.
 1. Цена на образователна програма „История на изкуството в СГХГ, включваща мероприятия с продължителност 4 часа на ден за 4 дни  - 100 лв. на човек.

9.  Цени на членски карти „Приятели на СГХГ", за посещение на обектите, стопанисвани от СГХГ:

- „Бяла карта", даваща право на неограничен брой посещения в рамките на една година на 8 (осем) лица, в т.ч. и притежателят на картата - 1500,00 лв. за 1 бр.

- „Синя карта", даваща право на неограничен брой посещения в рамките на една година на 4 (четири) лица, в т.ч. и притежателят на картата - 1000,00 лв. за 1 бр.

- „Червена карта", даваща право на неограничен брой посещения в рамките на една година на 2 (две) лица, в т.ч. и притежателят на картата - 500,00 лв. за 1 бр.

- „Зелена карта", даваща право на неограничен брой посещения в рамките на една година на 1 (едно) лице, притежател на картата - 100,00 лв. за 1 бр.

Картите по т. 9 се издават на касата на СГХГ след попълване на заявление по образец и са със срок на валидност 1 (година) от датата на издаването им.

10. Цени за реставрационно - консервационни дейности, изпълнявани от:

- Реставратор - експертна дейност - 60,00 лв./ час;

- Реставратор - ръководител на екип (колектив) - 40,00 лв./ час;

- Реставратор-асистент (помощник-реставратор; технически сътрудник) - 20,00 лв./ час.

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ:

1. На местата, на които се провеждат събития на СГХГ, не се разрешават следните действия:

1.1. внасянето отвън на храни и/или напитки, включително консумирането им. 

1.2. пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства (включително, но не само чрез лули, електронни цигари и др.).

1.3. внасянето и употребата на наркотични и/или упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.   

1.4. внасянето и употребата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и др. опасни средства;

1.5. ползване на мобилен телефон, говорене, вдигане на шум, тичане, катерене, скачане, блъскане и всякакви други невъзпитани, непристойни и/или неприемливи действия, които създават или могат да създадат неудобство, суматоха и др., както на останалите посетители/зрители, така и на артистите на сцената или персонала на СГХГ;

1.6. заснемането, записването и/или звукозаписването на произведения на изкуството, без предварително разрешение и заплащане по реда на чл. ____, с каквито и да било технически средства, както и нарушаването на авторски и/или сродни права по какъвто и да е начин;

1.7. изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места.

1.8. достъп на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, и на лица под влияние на наркотични и/или упойващи вещества.

1.9. достъп на лица с неприлично облекло;

1.10. оставянето без надзор на малки деца;

1.11. увреждане на лица и/или имуществото;

1.12. влизане в помещения, които са затворени за външни лица; 

1.13. демонстрирането на символика, насочена към подбуждане на расова, полова, етническа, национална, религиозна омраза, дискриминация и др.

1.14. всички други действия, посочени от СГХГ в нарочно съобщение до посетителите.

2. При наложени от здравните органи или други оправомощени публични субекти ограничителни и/или превантивни мерки с цел запазване живота и здравето на гражданите в случай на епидемии, аварии, природни бедствия или други обстоятелства, които налагат прилагането на подобни мерки, всички посетители са длъжни да ги спазват, както и въведените от ръководството на СГХГ допълнителни изисквания, с които посетителите могат да се запознаят на интернет страницата на СГХГ, както и от нарочно поставени на видно място съобщения в сградите на СГХГ за всеки конкретен случай.

3. Лицата, които не спазват посочените правила ще бъдат помолени незабавно да напуснат сградата или другите места, където се провеждат събития на СГХГ, независимо дали са закупили билет и/или спектакълът е започнал. В случай че откажат да напуснат доброволно, тези лица ще бъдат отстранени принудително от охраната на СГХГ и/или от уведомените полицейски служители. В този случай СГХГ не дължи нито възстановяване на цената на закупен билет, ако има такъв, нито каквото и да е друго обезщетение.

V. ДОСТЪП НА ДЕЦА:

1. При избор на събитие, посетителите следва да се съобразят с часа и законовите ограничения за придружаване на лица под 18 годишна възраст.

2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не допуска до свои събитие лица под 6-годишна възраст, освен ако самото събитие не предполага участие на такива лица. 

3. (1) В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по приложението му, СГХГ не допуска:

 1. деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете;
 2. деца, навършили 14 години, но ненавършили 18 години след 22:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете. 

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) Родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете, както и пълнолетно дееспособно лице, което придружава дете в предходната точка, заплащат отделен билет за събитие от този на детето.

4. СГХГ има право да откаже достъп на лица до събитие, които не отговарят на посочените по-горе условия/изисквания, като в този случай той не дължи нито възстановяване стойността на билета, нито каквото и да е друго обезщетение.

VI. ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:

1. С цел осигуряване на достъпност и благоприятни условия СГХГ се стреми да осигурява възможно най-улеснен достъп на хора с увреждания до своите помещения. 

2.  Хората с увреждания и/или техните придружители могат да се обърнат за съдействие при нужда към персонала на СГХГ.

VІI. ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ:

1. Животни по време на събития на СГХГ не се допускат с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ  - паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач. 

2.  Преди покупката на билет лицето уведомява СГХГ, че ще бъде придружено от куче-водач с цел да бъде осигурено максимално улеснен достъп и посещение на събитието. Билет за куче-водач не се заплаща.

VІІІ. ОХРАНА И СИГУРНОСТ:

1. СГХГ осигурява самостоятелно или съвместно с трети лица охрана на помещенията и събитията си. Охранителите носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, освен ако функциите по охрана не са възложени на трети лица и за тях се прилагат други разпоредби. 

2. Правомощията на охраната на събитията и помещенията включват:

2.1. осигуряване спазването на установения от СГХГ пропускателен режим за влизане и излизане от сградата и залите, вътрешния ред, и настоящите ОУ;

2.2. извършва проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и метал-детекторна рамка, на моторни превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;

2.3. извършва проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;

2.4. извършва други действия съгласно действащото законодателство. 

3. Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

4. Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на спектакъл и др., следва да информират незабавно уредниците или охраната. 

5. СГХГ се ангажира персоналът му да се отнася към всички с достойнство и уважение и очаква същото от посетителите. СГХГ възприема подход за нулева толерантност в отговор на всеки, който взаимодейства с нейния персонал или посетители на СГХГ по агресивен и/или заплашителен начин и в противоречие с правилата за поведение от настоящите ОУ.

6. Посетителите следва да се запознаят с вътрешния правилник за реда в съответната сграда или място, където се осъществява събитие на СГХГ и други приложими на тази територия вътрешни актове.

ІX. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ

 http://www.sghg.bg/ и http://veg.sghg.bg :

1. Интернет страниците http://www.sghg.bg/ и http://veg.sghg.bg (сайтове) са виртуални информационни ресурси, предоставящи комплекс от ресурси и услуги, създаден съобразно нормативната уредба в Република България, в рамките на който посетителите на СГХГ могат да се информират за актуалните събития, инициативи и съобщения на СГХГ. Сайтовете на СГХГ са общодостъпни, доколкото не са наложени ограничения, предвидени в действащото законодателство или настоящите ОУ.

2. Услугите, които сайтовете на СГХГ предоставят на потребителите безвъзмездно единствено за лично ползване включват: 

2.1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, бази данни, снимки и др., публикувани в сайтовете;

2.2. Услуги, свързани с търсене по зададени от потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на сайтовете или в глобалната Интернет мрежа;

2.3. Услуги, свързани с предоставяне на достъп до виртуални изложбени пространства, снабдени с възможност за търсене по име на автор, дата, художествено произведение и др. 

2.4. Други услуги, които СГХГ развива и обогатява.

3. Всички права на интелектуална собственост, авторски и сродни на тях права върху публикуваните на сайтовете текстове, изображения, музика, аудио-визуални произведения, търговски марки, дизайни, композиции и др. са собственост на СГХГ или на трети лица, отстъпили правата за използването им изрично на СГХГ и всяко тяхно записване, съхраняване, възпроизвеждане, разпространение без предварителното писмено разрешение на СГХГ съставлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и приложимите нормативни разпоредби в тази област, доколкото не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

4. Публикуваните на сайтовете виртуални изложби са публично достъпни за разглеждане единствено онлайн. Никаква част от тези изложби не може да бъде възпроизвеждана, записвана, копирана, разпространявана или използвана по друг начин, като в случай, че бъде установен опит за подобно манипулиране или използване от конкретен IP адрес, СГХГ може да блокира достъпа до сайта/сайтовете от съответния IP адрес, както и да предприеме всички други мерки за защита на авторските и сродни права по реда на предходната точка срещу нарушителя.

5. Услугите и начинът на визуализация на сайта са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне.

6. Лицата следва да ползват услугите на сайта при спазване на настоящите ОУ, евентуалните допълнителни указания/съобщения от СГХГ и законодателството на Република България.

7. СГХГ не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите потребители на сайта, нито за това дали сайтът e достъпен и функциониращ във всеки един момент.

8. СГХГ не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, достъпващи сайта.

9. СГХГ има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели, или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор със СГХГ.

10. СГХГ не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез сайта на СГХГ от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

11. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание, доколкото сайтът позволява публикуването на индивидуални съобщения.

12. На сайта може да има препратки към други интернет-сайтове, социални мрежи, платформи за споделено съдържание, както и рекламни банери, карета и др. с търговска цел, собственост на трети лица. Тези трети лица могат да събират лични данни, като относно политиката за събиране, обработване и съхранение на лични данни потребителите на сайта на СГХГ следва да се обърнат към тези лица. 

13. Предоставянето на определени услуги от сайта може да бъде преустановено, за което потребителите на сайта ще бъдат уведомени чрез нарочно съобщение в сайта. 

14. За правилното функциониране на сайта се използват т.нар. „бисквитки“, които събират данни за посещенията и друга информация. Повече подробности, както и за начините за ограничаване на вида обработвана информация за трафика, потребителите могат да получат от Политиката за поверителност на СГХГ.

X. РАЗНИ:

1. За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. В случаите когато събитие се предава по телевизията и/или по електронен път, е възможно посетителите да бъдат заснемани в общи кадри с всички технически средства, като направените по време или във връзка със събитието записи могат да бъдат използвани безвъзмездно без ограничение по време и място, с което зрителите се съгласяват с приемането на настоящите ОУ. 

3. Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на СГХГ е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), за което се прилага Политиката за поверителност на СГХГ

4. При наличие на спор между СГХГ и посетител/потребител на сайта, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

Настоящите ОУ са приети от Директора на СГХГ г-жа Аделина Филева.